GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 1. Správce osobních údajů
  Firma U Veterána s.r.o. se sídlem Markova 651, Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 05111293, DIČ: CZ05111293, zapsaná v obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66295, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl.12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
 2. Rozsah zpracování údajů
  Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
 3. Zdroje osobních údajů
  a) přímo od subjektů údajů
  b) velkoobchod
  c) distributor
  d) veřejně přístupné rejstříky
 4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  a) adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje: např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné údaje)
  b) popisné údaje (např. bankovní spojení)
  c) další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
  d) údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů ( použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)
 5. Kategorie osobních údajů
  a) zákazník správce
  b) zaměstnanec správce
  c) dodavatel služby
  d) jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci
  e) potencionální zákazník správce
  f) uchazeč o zaměstnání
 6. Kategorie příjemců osobních údajů
  a) finanční ústavy
  b) veřejné ústavy
  c) zpracovatel
  d) státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 7. Účel zpracování osobních údajů
  a) účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
  b) jednání o smluvním vztahu
  c) plnění smlouvy
  d) ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
  e) archivnictví vedené na základě zákona
  f) výběrová řízení na volná pracovní místa
  g) plnění zákonných povinností ze strany správce
 8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
  Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovně pověřenou osobou, případně zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 9. Doba zpracování osobních údajů
  V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, v příslušných vnitřních předpisech správce či v právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
 10. Poučení
  Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů
 1. Práva subjektů údajů
  a) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
 • Účelu zpracování
 • Kategorii dotčených osobních údajů
 • Příjemci nebo kategorie příjemců. Kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • Plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
 • Skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
 1. b) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat správce o vysvětlení
 • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů
 • je-li žádost subjektu údajů podle odstavce a) shledána oprávněnou, správce neprodleně odstraní závadný stav
 • nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce a) má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy na Úřad ochrany osobních údajů
 • postup podle odstavce a) nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo
 • správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.